psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

PDD-NOS

Pervasive Development Disorder – Not Otherwise Specified (Nederlands: Pervasieve ontwikkelingsstoornis – niet anderszins omschreven). Het gaat om problemen die doordringen in de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen. Behorend bij het autistische spectrum. Er is sprake van een duidelijke achterstand of beperking in de sociale interactie. Daarnaast bestaan er tekortkomingen in de (non-)verbale communicatievaardigheden of is er sprake van stereotiep gedrag en interesse.