psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Huidige stand van zaken

Veranderingen in het PGB

Terwijl in 2012 sprake was van het afschaffen van de PGB regeling, wordt deze in 2013 opnieuw geïntroduceerd. Belangrijk hierbij is dat de regels verschillen van de regels die golden in 2012. Hieronder vindt u de belangrijkste punten.

Voorwaarden PGB in 2013

  • De nieuwe Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ) wordt in 2013 samengevoegd met het PGB. Daardoor is er sprake van 1 regeling.
  • Vanaf 2013 kan beroep gedaan worden op het PGB wanneer men vindt dat er geen passende zorg in natura (ZIN) beschikbaar is. Hiervoor moet in het budget-plan worden aangegeven dat verschillende instanties benaderd zijn die ZIN leveren, en waarom deze niet kunnen voorzien in de passende zorgverlening.
  • Uiteraard moet de aanvrager beschikken over de juiste beschikking van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg (BJZ).
  • Iedereen met een indicatie voor verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging, al dan niet in combinatie met begeleiding, kan in 2013 in aanmerking komen voor een PGB.
  • Personen die alleen de indicatie ‘begeleiding’ hebben, eventueel in combinatie met kortdurend verblijf, krijgen alleen een PGB bij een indicatie van minimaal 10 uur per week. Hierbij geldt begeleiding voor een dagdeel  als 1 uur. Gezinnen mogen de uren begeleiding bij elkaar optellen. Belangrijk is dat PGB-houders met een indicatie van 2012, in 2013 niet te hoeven voldoen aan deze urengrens.
  • Om in aanmerking te komen voor een PGB moet de indicatie minstens 1 jaar geldig zijn, of moet er bij een kortere indicatieduur vastgesteld zijn dat er ook na deze indicatie zorg nodig blijft. Dan blijft de aanspraak op PGB mogelijk. Voor cliënten die palliatieve zorg nodig hebben, geldt deze voorwaarde niet.

Tarieven PGB in 2013

De pgb-tarieven blijven in 2013 hetzelfde als in 2012. De budgetten met een indicatie voor verblijf (‘ZZP-indicatie’) worden gelijkgetrokken met de tarieven voor vergelijkbare zorg in natura. Hierdoor worden de tarieven voor bestaande budgethouders gedurende een periode van 3 jaar verlaagd. De verlaging is in 2013 maximaal 5% ten opzichte van 2012.

Een uitzondering op deze regel vormen de volgende situaties:

  • er is sprake van een PGB-gefinancierd wooninitiatief
  • er was sprake van een budget-garantie op basis van een ZZP-indicatie bij de eerste PGB-aanvraag

Functie ‘begeleiding’ niet naar gemeenten

Het kabinet was van plan de functie ‘begeleiding’ van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verplaatsen. Hierdoor zouden nieuwe en aflopende aanvragen vanaf 2013 vanuit de gemeente begeleiding krijgen. Over deze regeling zal in de komende kabinetsperiode opnieuw beslist worden.

Tegengaan fraude PGB

Om fraude tegen te gaan is besloten dat nieuwe budgethouders kosten voor bemiddelingsbureaus niet meer mogen financieren uit het budget. Beschikt het bemiddelingsbureau over het ‘keurmerk PGB-bureaus’, mag dit nog wel voor bestaande budgetten.

Budget-beheer

In het kader van de fraudebestrijding is tevens besloten dat het budget vanaf 2014 niet meer wordt overgemaakt op de bankrekening van de budgethouder, maar naar een onafhankelijke instantie (zoals het zorgkantoor). Deze gaat het budget beheren. Dit betekend dat de budgethouder deze instantie de opdracht geeft om vanuit dit budget de zorgverlener(s) te betalen.

Pgb in het buitenland

Vanaf 1 januari 2013 wordt het PGB beëindigd wanneer  een budget-houder 13 weken buiten Nederland verblijft, met uitzondering van budgetten van palliatieve zorg.

 

Voor meer informatie kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen. Informatie over AWBZ vindt u op: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz