psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Uitleg termen

A.M.K.

Advies en Meldpunt Kindermishandeling

aandachtsstoornissen

Attention deficit disorder: er bestaan 3 verschillende vormen van aandachtsstoornissen: ADD met alleen concentratieproblemen, hyperactivity disorder (HD) met hyperactiviteit en impulsiviteit en het gecombineerd type ADHD.

aanvankelijk lezen

Dit in groep 3 beginnende lezen is vooral gebaseerd op het leren toekennen van klanken aan simpele woorden.

actieve woordenschat

Oude term voor ‘productieve woordenschat’.

active but odd

Begrip uit het autistisch spectrum: zonder verlegenheid naar onbekende mensen toestappen.

ADD

Attention deficit disorder. Mensen met ADD hebben duidelijk moeite om zich te concentreren, zijn snel afgeleid en hebben moeite met plannen en organiseren. Zie ook aandachtsstoornissen.

ADHD

Attention deficit hyperactivity disorder.

afasie

Term is afgeleid uit het Grieks. Letterlijk betekend dit ‘niet kunnen spreken’. Oorzaak voor deze taalstoornis is een verworven (niet aangeboren) hersenletsel, bijvoorbeeld door ongeval of infarkt, waardoor het taalsysteem beschadigd werd. Mensen met afasie beschikken over hun intellectuele vermogens, maar kunnen moeite hebben taalbegrip.

alexie

Verworven stoornis verwant aan lezen en spellen. Verwant aan afasie.

Alexithymia

Het niet kunnen verwoorden van gevoelens.

anticiperend lezen

Tijdens het lezen worden woorden geraden die er niet staan, maar ze passen wel in de context.

AS

Autistisch Spectrum, Autisme Spectrum.

Asperger Syndroom

Vorm van autisme met gemiddelde of hoge intelligentie.

auditief geheugen

Soort geheugen waarin auditieve informatie een beperkte tijd kan worden vast gehouden en opgeroepen.

auditieve analyse

Deelvaardigheid van het aanvankelijk lezen waarbij d.m.v gehoor een grotere eenheid in een kleinere wordt verdeeld.

auditieve discriminatie

Deelvaardigheid met betrekking tot het horen van verschillen en overeenkomsten van klanken in de gesproken taal.

Autistisch Spectrum

Zie ook AS. Verzameling van de verschillende vormen van autisme vallen binnen het autistisch spectrum. Zie ook pervasieve ontwikkelingsstoornis.

auto-mutilatie

Zelfverwondend gedrag.

automatisering

Informatie die door veelvuldige herhaling ingeprent is en daardoor makkelijk oproepbaar.

autonomie

Zelfstandigheid.

AVI

Meetsysteem voor technische leesvaardigheid van kinderen en leestechnisch niveau van teksten. Veelvuldig gebruikt in het basisonderwijs.

AVO

Algemeen Voortgezet Onderwijs.

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Basis GGZ

2LEARN is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van jong volwassenen. Jong volwassenen maar ook volwassenen die last hebben van psychische klachten kunnen bij ons terecht. Te denken valt aan:

 • ernstige somberheid
 • minderwaardigheidsgevoelens
 • assertiviteitsproblemen
 • angsten (bijvoorbeeld faalangst)
 • identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek
 • rouwverwerking of andere verwerkingsproblemen
 • moeite hebben met het leggen of vasthouden van contacten

Wij zijn voor het jaar 2017 gecontracteerd bij de volgende zorgverzekeraars:

 • Zilveren Kruis Ziektekostenverzekering N.V.
 • OZF Zorgverzekeringen N.V.
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V.
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.

Dit betekent dat wij onderzoek, diagnostiek en behandeling kunnen aanbieden die in het basis GGZ pakket vallen. Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar dan worden de kosten voor een traject vergoed door uw zorgverzekeraar.

Omdat het zoeken van de juiste ondersteuning met alleen de informatie van een website vaak lastig is kunt u bij ons een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek aanvragen. Op deze manier kunt u rustig met ons uw persoonlijke situatie bespreken en kunnen wij met u doornemen welke stappen er nodig zijn om de gewenste hulp op te starten en vergoed te krijgen. Om een traject te mogen declareren bij uw zorgverzekeraar zijn wij namelijk gebonden aan een aantal richtlijnen. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat er een verwijsbrief van de huisarts aanwezig is voordat het intakegesprek kan plaatsvinden. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen wij dit u met u doornemen.

Wanneer u meer informatie wenst over basis GGZ of een aanmelding wilt doen, neem dan contact op.

*Actuele informatie over de wachttijden (laatste update 30 november 2016): 

 • aanmeldingswachttijd: wanneer u belt kunt u, mede afhankelijk van uw eigen agenda, op dit moment tussen 1 en 14 dagen bij ons op intake komen.
 • behandelingswachttijd: tussen de intake en het starten van het traject zit, mede afhankelijk van uw eigen agenda, op dit moment gemiddeld 14 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de preeknormen). Meer informatie over de regels omtrent wachttijden kunt u hier vinden.

AGB code van 2LEARN                                                      :   17 08 17 75

AGB code van de GZ-psycholoog, mevr. F. Engelhard:   94 01 1148

Big-code van de GZ-psycholoog, mevr. F. Engelhard  :   499 10 875 825

BBO

Basis Beroepsonderwijs.

Beelddenken

Manier van waarneming die sterk visueel gekleurd is. Informatie wordt tegelijkertijd verwerkt. Zij verwerken informatie achtereenvolgens. Mogelijk bestaat er een verband met dyslexie omdat het analytisch denken hetgeen nodig is voor begrijpend lezen moeilijk gevonden wordt.

begeleiding

Het geven van beroepsmatige ondersteuning.

begrijpend lezen

Bij begrijpend lezen wordt aan het gelezen woord een semantische inhoud gegeven.

begrijpend luisteren

Hierbij wordt een betekenis gegeven aan de gesproken waargenomen taal. Zie ook begrijpend lezen.

beperking

Verwijzing naar vaardigheden die niet (meer) optimaal gebruikt kunnen worden ten gevolgen van één of meerdere stoornissen.

bewindvoerder

Degene die door de kantonrechter op verzoek van de voogd, van de toeziende voogd of door de kantonrechter ambtshalve is aangewezen om het vermogen van de minderjarige te beheren en erover te beschikken.

bijkomende beperking

Een extra beperking als gevolg van een beperking.

bijles

Extra les om zwakke punten binnen de kennis en vaardigheden te verbeteren.

BJZ, Bureau Jeugdzorg

Biedt tot de geïndiceerde jeugdzorg en helpt bij het opvangen van problemen rondom jeugdzorg.

capaciteit

Het (eigen) vermogen of kunnen.

CAT

Cognitieve Abstracte Taalvaardigheid.

CITO-toets

Schoolvorderingstoets die de primaire kennis van taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. Deze toets wordt schriftelijk afgenomen.

CIZ

Centrum Indicatieinstelling Zorg.

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin.

cluster

Groepen of klassen binnen het speciaal onderwijs worden aangeduid met cluster. Er bestaan 4 clusters:

 • Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap
 • Cluster 2: dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben
 • Cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben
 • Cluster 4: zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap en kinderen in scholen met een pedologisch instituut

coderen

Gesproken taal wordt voorzien van tekens, spellen. Meestal wordt er voor lezen of voor spellen decoderen gebruikt oftewel ontleden.

communicatie

Verbale of non-verbale interactie, mondeling of schriftelijk.

comorbiditeit

Tegelijkertijd aanwezigzijn van verschillende stoornissen of aandoeningen.

complicaties

Problemen, moeilijkheden.

compulsief gedrag

Dwangmatig gedrag.

concentratieproblemen

Onvermogen om voldoende aandacht te geven aan of te houden bij het uitvoeren van bepaalde taken of bezigheden.

consistent

Op éénzelfde lijn, logisch, samenhangend.

coöperatief leren

Ook wel samenwerkend leren genoemd, het draait om interactie en samenwerking tussen kinderen onderling.

coprolalie

Schelden, vloeken enz. van een Tourette-patiënt.

creatieve therapie

Manier van hulpverlening waarbij cliënten via drama, dans, muziek of beeldennde vorming een uitingsvorm van problemen wordt aangeboden.

decoderen

Ontcijferen, het onsleutelen van woorden, ook wel ontleden genoemd.

denkstimulerende gespreksmethodiek, DGM

Methodiek ontwikkeld om het denkproces van een cliënt te stimuleren.

depressie

Gedrukte gemoedsstemming met name langdurige ziekelijke neerslachtigheid, somberheid, gebrek aan zelfwaardering.

diagnostiek

Methoden en technieken om een stoornis, ziekte of probleem vast te kunnen stellen.

didactiek

De theorie van de overdracht van kennis, vaardigheden en inzicht, alles wat tot leren behoort.

didactische resistentie

Bij dyslexie is er sprake van hardnekkige lees en/of spellingsprobleem op woordniveau, deze kan met intensieve begeleiding nauwelijks tot niet te verhelpen zijn. Het onvermogen om op didactisch niveau verder te komen.

Down Syndroom

Genetische aandoening.

DSM-IV

Diagnostic Statical Manual of Mental Disorders, het internationale classificatiesysteem van de geestelijke gezondheidzorg.

dysarthrie

Spraakstoornis ten gevolge van hersenletsel.

dyscalculie

Rekenproblemen als gevolg van moeilijkheden met automatisering. Het verwerven van rekenkundig inzicht verloopt (sterk) vertraagd en is (blijvend) beperkt.

dysfasie

Taalstoornis.

dysforie

Onlust. Het tegenovergestelde is eurofie.

dysfunctie

Gestoorde werking.

dysgnosie

Stoornis in het herkennen.

dyslexie

Leerstoornis die betrekking heeft op lees en of spellingsmogelijkheden, het onvermogen om te lezen.

dysorthografie

Stoornis in het spellen.

dyspraxie

Bij deze stoornis is doelgericht bewegen en/of handelen gestoord. Dyspraxie kan zich op meerdere dimensies voordoen, bijvoorbeeld verbaal, motoriek, enz.

echolalie

Stoornis uit het autistisch spectrum. Het (vaak onbewust) herhalen van een gehoord woord, een gehoorde zin of een zinsdeel.

ELLO

Effectief Leren Lezen Ondersteuningsprogramma, gericht op zwakke lezers in de eerste fase van het aanvankelijk lezen.

emotieregulatie

Het onder controle brengen van de emoties.

epilepsie

Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen.

episodisch geheugen

Het episodisch geheugen is het geheugen voor gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden.

ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM)

Slechte of nauwelijkse ontwikkeling van spraak of taal.

euforie

Een overdreven goede stemming hebben, oftewel een verhoogd gevoel van welzijn.

evalueren

Ook wel beoordelen of waarderen genoemd. Achteraf kijken naar de kwaliteit en kwantiteit.

expertise

Professionaliteit, kennis van een bepaald gebied.

faalangst

Vrees om te falen of fouten te maken, die vaak gebasseerd is op een niet reëel zelfbeeld.

fixatie

Een sterke bijna ongezonde belangstelling voor iets hebben.

foneem

klank of verzameling klanken met dezelfde betekenisonderschijdende functie.

functionele context

Herkenbare en betekenisvolle context.

functionele geletterdheid

Het kunnen hanteren van geschreven taal.

gedragsstoornis

Een gedragsstoornis is in de kinder- en jeugdpsychiatrie een psychiatrisch ziektebeeld bij kinderen. Wanneer afwijkend gedrag gestuurd wordt vanuit de aanleg (erfelijkheid of aangeboren afwijking), is er sprake van gedragsstoornis. Wanneer de oorzaak echter voortkomt uit de omgeving, spreekt men van een gedragsprobleem. De stoornissen maken deel uit van de ontwikkelingsstoornissen.

geheugen

Een vermogen om dingen te kunnen herinneren, de mogelijkheid om informatie voor kortere of langere tijd op te slaan en terug te halen.

geheugenproces

Het proces binnen het geheugen om informatie te ordenen en op te slaan.

geletterdheid

Kunnen lezen en schrijven.

gemiddelde begaafdheid

Gemiddelde intelligentie. Deze ligt rond een IQ van 100.

gespreksvaardigheid

Het bezitten van vaardigheden zoals luisteren, spreken, structurenen, optreden en interveniëren om zo op effectieve wijze wordt bereikt.

gezag

Bevoegdheid om ergens beslissingen over te nemen.

Gilles de la Tourette

Meervoudig tic syndroom dat wordt gestuurd vannuit de hersenen maar dat ongecontroleerd is, gaat vaak samen met autisme.

GZ-psycholoog

Een GZ-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog) is een universitair afgestudeerde psycholoog of orthopedagoog die postdoctoraal de opleiding tot GZ-psycholoog heeft gevolgd.

handicap

Een stoornis die leidt tot een beperking in het maatschappelijk functioneren.

HAVO

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs.

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs.

hetero-anamnetische gegevens

Dit zijn gegevens over de levensloop van een cliënt/patiënt. Informatie hierover kan ook verkregen worden door van familieleden te bevragen.

HFA

Hoog functionerend Autisme. Een vorm van autisme zonder intellectuele beperking.

hoogbegaafdheid

Iemand die hoogbegaafd is heeft minimaal een IQ van 130.

hyperirritabiliteit

Het versterkt reageren op bepaalde stimuli.

hyperlexie

Een tekst correct kunnen decoderen met onvoldoende tekstbegrip.

IB

Interne Begeleiding.

incidenteel leren

Leren zonder dat je er je best voor doet. Het ongemerkt oppikken van informatie.

incoherent

Onsamenhangend, verward.

infomratieverwerking

Het verwerken van zintuigelijk waargenomen informatie.

intervisie

Werkbespreking op basis van uitwisseling van ervaring en kennis.

IQ / intelligentie quotient

Geeft aan of de verstandelijke leeftijd overeenkomt met de werkelijke leeftijd. Gemiddelde intelligentie ligt rond een IQ van 100. Zie ook verstandelijke beperking.

IVBO

Individueel Voorbereidend Beroepsonderwijs.

korte termijn geheugen (KTM)

Het vermogen van het geheugen om enige tijd informatie vast te houden.

laag zelfbeeld

Dit houdt in dat een persoon weining zelfvertrouwen heeft en zichzelf niet zo hoog inschat, dit kan invloed hebben op de ontwikkeling.

lange termijn geheugen (LTM)

Het lange termijn geheugen slaat informatie op voor langere tijd.

leerachterstand

Achterstand in het leren door bijvoorbeeld leerstoornissen of een achterstand in de sociaal- emotionele ontwikkeling waardoor een onderwijsachterstand kan ontstaan.

leerling gebonden financiering (LGF)

Leerlinggebonden financiering (LGF) is een bepaald bedrag dat een school ontvangt voor leerlingen met een handicap, ernstige gedragsstoornis, psychisch probleem of ziekte. Voor leerlingen in het basisonderwijs (BO), speciaal basisonderwijs (SBO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) kan hiervan gebruik worden gemaakt. Dit budget wordt ingezet voor extra begeleiding en aangepast lesmateriaal, waarmee leerlingen zo veel mogelijk in het reguliere onderwijs kunnen blijven. LGF wordt ook wel rugzak of rugzakje genoemd en is uitsluitend bedoeld voor onderwijsdoeleinden.

leerlingenvolgsysteem

Systeem waarmee de ontwikkeling van kinderen binnen het onderwijs kan worden bijgehouden, deze bestaat o.a. uit toetsen.

leerplichtontheffing

Ontslagen worden van de wettelijke plicht om onderwijs te volgen vanaf vijf jaar; bijvoorbeeld voor kinderen met een ernstige verstandelijke handicap.

leesblindheid

In het geheel niet kunnen begrijpen van geschreven of gesproken taal.

leesprobleem

Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan of onderhouden van leesproblemen. Zie ook dyslexie.

leesstoornis

De ontwikkeling van het lezen of een bepaald onderdeel daarvan ontwikkeld zich zeer beperkt, vaak wordt hiermee dyslexie bedoeld.

legasthenie

Leeszwakte.

lichamelijke beperking

Een beperking die zich op een lichamelijke manier uit.

logopedie

De behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, gehoor en/of slikken.

LWOO

Leerwerg Ondersteunend Onderwijs.

LZ

Langdurige Ziekte.

macroniveau

Als er wordt gesproken over het macroniveau gaat het om de grootschalige omgeving van iemand, dus buiten gezin, school of sportclub; bijvoorbeeld de maatschappij.

maladaptief

Het vertonen van gedrag dat niet passend is bij het ontwikkelingsniveau en de leeftijd.

MAVO

Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs.

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs.

medicatie

Behandeling met of het voorschrijven van middelen.

MEE

MEE ondersteunt mensen met een beperking. MEE beantwoordt vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

mentorschap

Het door de rechter aanstellen van een vertrouwenspersoon voor meerderjarigen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld of goederen gaan) niet goed kunnen behartigen.

mesoniveau

Als er wordt gesproken over het mesoniveau gaat het om de kleinschalige omgeving van iemand, hierbij kan je denken aan school, docenten en de sportclub.

microniveau

Als er wordt gesproken over het microniveau gaat om om een nog kleinschaliger omgeving van iemand, hierbij kan je denken aan ouders, broertjes/zusjes, opa en oma of de oppas.

mimiek

Gelaatsexpressies.

MKD

Medisch Kinderdagverblijf.

MLK

MLK-onderwijs, onderwijs voor moeilijk lerende kinderen. Dit is overgegaan in speciaal basisonderwijs (SBO).

modeling

Gedragstherapie waarbij het gedrag vele malen wordt voorgedaan aan de cliënt/patiënt, zodat dze het uiteindelijk gaat herhalen.

motorische ontwikkeling

Ontwikkeling van lichaamsbeweging.

neologismen

Begrip uit de taalwereld: nieuwe, zelfgecreëerde woorden. Dit komt vaak voor bij afaische patiënten.

neurotransmitters

Chimische stoffen die betrokken zijn bij de informatiroverdracht tussen (hersen)cellen.

nonviolent resistance, NVR

Non-Violent Resistance (NVR) is een methodiek, die wordt toegepast wanneer er sprake is van agressief, destructief en gewelddadig gedrag van mensen. Het doel van NVR is onder andere om een gewelddadige vicieuze cirkel te doorbreken en werkende alternatieven te geven voor hulpeloosheid in deze situaties.

De oorsprong van NVR wordt gevonden in het gedachtengoed van Mahatma Ghandi, Martin Luther King en Rosa Parks, die streden voor verzet zonder geweld (Geweldloos Verzet). De strategieën van NVR zijn zo vertaald, dat deze methode voor professionals in de hulpverlening, opvoeders en hun omgeving bijzonder geschikt is.

NVR is toepasbaar in de gezinsomgeving en (individuele) begeleidingen, maar ook in een klinische(behandel)setting. Het doel van NVR is ouders en opvoeders ondersteuning te bieden in bedreigende, onvoorspelbare en gewelddadige situaties en de ervaren hulploosheid te verminderen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het in kaart brengen en activeren van een sociaal netwerk – binnen en buiten het huis – vanuit waar hulp en ondersteuning geboden kan worden. Hierdoor kunnen spanningen in relaties tussen jongeren en hun omgeving verminderen.

NT-1

Nederlands als moedertaal.

NT-2

Nederlands als tweede taal.

NVA

De Nederlandse Vereniging voor Autisme.

observatie

Nauwkeurig kijken hoe iemand zich gedraagt of hoe iets gebeurt.

ODD

Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis. Dit is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de ontwikkelingsstoornissen. De afkorting ODD (Oppositional Defiant Disorder) komt van de Engelse benaming. Kinderen met ODD zijn ongehoorzaam, zijn driftig, houden zich vaak niet aan de regels en hebben meerdere problemen in de sociale omgang, vooral met volwassenen, maar soms ook met leeftijdsgenoten.

onder curatele

Rechtsbescherming van meerderjarigen die zelf niet hun (financiële en persoonlijke) belangen kunnen behartigen.

onderwijsconsulent

Onderwijsconsulenten geven kosteloos advies en begeleiding rond onderwijs aan geindiceerde kinderen.

ontwikkelingsgericht onderwijs

Onderwijs gericht op de ontwikkeling en vorming van de persoonlijke identiteit van de leerling; cultuuroverdracht, maatschappelijke relevantie en ontwikkeling van de leerkrachten zelf spelen hierbij een belangrijke rol.

ontwikkelingsstoornis

Een ontwikkelingsstoornis is een neurologische of psychische aandoening die optreedt bij kinderen of adolescenten. Deze vormt een belemmering en/of afwijking in de normale ontwikkeling.

Oppositioneel-Opstandige Gedragsstoornis (ODD)

Gedragsstoornis. Zie ODD.

orthografie

Spelling op zich of het kunnen toepassen van spellingregels op het schrijven.

orthopedagogiek

De orthopedagogiek is gericht op problematische leer- en opvoedingssituaties van kinderen en jeugdigen. Het betreft een specialisatie in de pedagogiek die zich bezighoudt met de opvoeding van het afwijkende of gehandicapte kind.

orthopedagogische behandelstrategiëen

Behandeling van jeugdigen met ontwikkelingsstoornissen.

OTS

Onder Toezicht Stelling.

ouderbegeleiding

Het begeleiden van ouders bij opvoeding en ouderschap.

PABO

Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs.

passieve woordenschat

Woorden die wel begrepen, maar (nog) niet zelf ge(re)produceerd kunnen worden.

PDD-NOS

Pervasive Development Disorder – Not Otherwise Specified (Nederlands: Pervasieve ontwikkelingsstoornis – niet anderszins omschreven). Het gaat om problemen die doordringen in de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen. Behorend bij het autistische spectrum. Er is sprake van een duidelijke achterstand of beperking in de sociale interactie. Daarnaast bestaan er tekortkomingen in de (non-)verbale communicatievaardigheden of is er sprake van stereotiep gedrag en interesse.

pedagogiek

Opvoedkunde.

perseveratie

Steeds onbewust herhalen van handelingen en/of woorden. Hier vallen bijvoorbeeld ook echolalie en compulsief gedrag onder.

pervasieve ontwikkelingsstoornis

Autistische of daaraan verwante stoornis gekenmerkt door ernstige gebreken in de ontwikkeling van sociale of communicatieve vaardigheden of van stereotiep gedrag en interesse.

PGB

Persoonsgebonden Budget.

pictogram

Symbool of afbeelding in de plaats van tekst.

PO

Primair Onderwijs.

preoccupatie

Preoccupatie is een zich herhalend, stereotiep patroon van gedrag, interesse en activiteit.

PrO

Praktijk Onderwijs. School voor leerlingen die op vmbo geen diploma kunnen behalen omdat dit niveau te hoog gegrepen is.

prodroom

Een vroeg symptoom of een groep symptomen die de ontwikkeling van een ziekte aangeeft of een aanwijzing dat een ziekteaanval op het punt van gebeuren staat.

productieve taalvaardigheid

De vaardigheid die iemand heeft in het lezen en schrijven.

productieve woordenschat

(vroeger actieve woordenschat) alle woorden die iemand zelf weet te gebruiken of toe te passen bij het spreken en het schrijven.

psychiatrische stoornis

Overkoepelende term voor ziekelijke stoornissen van het denken, voelen, willen, oordelen en/of doelgericht handelen.

psychische stoornis

Een psychische aandoening (ook wel geestelijke / psychische stoornis) is een aandoening die wordt gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag. Psychische aandoeningen worden onder andere vastgesteld aan de hand van het observeren van gedrag.

radend lezen

Het op grond van bepaalde kenmerken (vaak visueel) raden van een woord.

reflecteren

Reflecteren is nadenken over een bepaald gegeven (handeling,gedachte,) met het oog er iets uit te leren voor verbetering in de toekomst.

Remedial Teaching (RT)

RT is een vorm van individuele begeleiding. In enkele gevallen komt begeleiding in kleine groepen ook voor. Hierbij gaat het om signalering, diagnosticering, remediering en evaluatie na aanleiding van een hulpvraag. De bedoeling is dat door doelgericht en intensief werk met de leerling(en), deze ondersteund worden bij het aanleren van vaardigheden om met leerproblemen of leerstoornissen om te gaan. Tevens is een doel dat de leerling met deze vorm van ondersteuning op zijn of haar eigen school kan blijven. Bij RT wordt geprobeerd een plan van aanpak op te stellen dat gebruikt kan worden wanneer de Remedial Teacher niet (meer) aanwezig is.

Rett Syndroom

Erfelijke zenuw-aandoening die zich ca. 6-18 maanden na de geboorte openbaart. In de eerste 6 tot 18 maanden verloopt de ontwikkeling van het kind schijnbaar normaal. De aandoening komt vrijwel alleen voor bij vrouwen.

rigide

Onflexibel en star gedrag of denkwijze.

Rugzak

Budget toegekend aan een leerling die als gevolg van zijn handicap speciale zorg nodig heeft. Zie leerling gebonden financiering, LGF.

samenwerkend leren

Een in de Verenigde Staten uitgewerkte onderwijsstrategie waarbij leerlingen elkaar ondersteunen bij allerlei vormen van leren.

SBO

Speciaal Basisonderwijs.

semantiek

Betekenisleer; (studie naar de) betekenis van gesproken of geschreven taal.

semantisch geheugen

Het geheugen voor niet persoonsgebonden informatie zoals bijvoorbeeld informatie over de cultuur waarin iemand leeft.

semantiseren

Het uitleggen en het toelichten van woordbetekenissen in de woordenschat.

sequentieel denken

Begrip uit het autistisch spectrum: het kunnen denken in kleine, opeenvolgende stappen. Dit lijkt moeilijk te zijn voor mensen met een autistische stoornis.

SO

Speciaal onderwijs.

sociaal leren

Sociaal leren is het leren in groepsverband, in samenspraak en samenwerking met anderen die vaak meer ervaren zijn.

sociale vaardigheidstraining (SoVa)

In deze training wordt aandacht besteed aan de omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen in sociale situaties.

spanningsboog

Het concentratievermogen van een persoon.

spellingsproblemen

Moeilijkheden met het spellen van woorden.

spiegelen

Het terugkoppelen van signalen die iemand (bijvoorbeeld een begeleider) opvangt.

spraak- en taalstoornis

Er zijn verschillende oorzaken voor een aangeboren of verworven stoornis in de spraak- of taalontwikkeling. Er zijn verschillende uitingsvormen.

strategisch leren

Leerprocessen die verlopen in contexten waarbij de (leer)doelen vooraf vastgelegd zijn.

structuur

Vast ritme in het dagelijks leven of in bepaalde situaties.

supervisie

Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor. Hierbij wordt methodisch ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl.

syndroom

Complex van verschijnselen die kenmerkend zijn voor een bepaalde ziekte, of toestand. Dit wordt gewoonlijk genoemd naar de ontdekker.

taalstoornis

Een taalstoornis is een dysfunctie in de ontwikkelingsprocessen van de taal.

Tarieven en vergoeding

Tarieven Generalistische Basis GGZ
De tarieven 2016 zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (nummer TB/CU-7117-04)

 • Onvolledig behandeltraject       120 minuten      186,71 euro
 • Kort                                            300 minuten     457,43 euro
 • Middel                                        495 minuten     779,40 euro
 • Intensief                                     750 minuten     1222,15 euro
 • Niet vergoede zorg (OZP)          60 minuten        90,00 euro*

*tevens het tarief voor zelfbetalers (per 60 minuten)

Afzeggen van een afspraak en no-show
Wanneer de cliënt een afspraak heeft en deze wil afzeggen kan dat uiterlijk 24 uur van te voren per telefoon 020-7723333 of per email info@2learn.nl

Als een afspraak zonder geldige reden niet wordt nagekomen wordt de gereserveerde tijd voor het zorgaanbod in rekening gebracht. In dat geval geldt het tarief voor zelfbetalers.

tic

Een tic is een plotselinge, spontane, korte samentrekking van een spier(groep). Hierdoor ontstaat een waarneembare beweging (motorische tic) of vocale uiting (vocale tic). Soms treden tics in korte tijd snel na elkaar op. Tics kunnen vrijwillig en onvrijwillig zijn.

TL

Theoretische leerweg, vmbo-t.

VBO

Voorbereidend beroepsonderwijs.

verstandelijke beperking

IQ van 70 of lager.

verstandelijke beperking/handicap

Er bestaan verschillende gradaties van verstandelijke beperking.
 • Licht verstandelijk gehandicapt: IQ van 50 tot 70.
 • Matig verstandelijk gehandicapt: IQ van 35 tot 50.
 • Ernstig verstandelijk gehandicapt: IQ van 20 tot 35, daarnaast ook minimaal communicatief gedrag, zwakke motorische ontwikkeling en behoefte aan constante supervisie is.
 • diep verstandelijk gehandicapt: IQ van minder dan 20. Veel hebben behoefte aan een structurerende omgeving, zintuiglijke stimulering en voortdurend toezicht. Slechts in uitzonderlijke gevallen is er (minimale) spraak.

visueel geheugen

Opslagplaats voor alle visuele prikkels die men waarneemt. Slechts een klein deel hiervan wordt bewust ervaren.

VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. Er zijn 4 vmbo-leerwegen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (BB): De basisberoepsgerichte leerweg is bestemd voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Er wordt examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak gedaan.
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (KB): De kaderberoepsgerichte leerweg wordt net als de basisberoepsgerichte leerweg gegeven op de vroegere vbo’s. Deze leerweg is voor leerlingen die theoretische kennis het liefst opdoen door praktisch bezig te zijn. Er wordt examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak of programma gedaan.
 • Gemengde leerweg (GL): De gemengde leerweg is bedoeld voor leerlingen die op zich weinig moeite hebben met studeren, maar zich ook al gericht willen voorbereiden of oriënteren op bepaalde beroepen. Er wordt examen in vijf algemene vakken en een beroepsgericht vak gedaan. De gemengde leerweg is qua niveau gelijk aan de theoretische leerweg.
 • Theoretische leerweg (TL): De theoretische leerweg en de sectoren van de mavo hebben, samen met de gemengde leerweg, qua cognitieve vakken, het hoogste niveau. Deze leerweg is niet gericht op een bepaalde beroepskeuze. Er wordt examen gedaan in zes algemene vakken zoals diverse talen, geschiedenis, wiskunde enzovoorts.

VO

Voortgezet onderwijs.

VSO

Voortgezet speciaal onderwijs.

VSO-MLK

Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Moeilijk Lerende Kinderen.

VWO

Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs.

welbevinden

Gezondheidstoestand, zowel op lichamelijk als op geestelijk niveau.

WO

Wetenschappelijk onderwijs.

woordenschat

De woorden die iemand begrijpt en kan gebruiken.

woordenschatdidactiek

Het (aan)leren van nieuwe woorden door de leeromgeving daarvoor geschikt te maken, de juiste werkvormen te kiezen, kinderen strategieën aan te leren en de juiste instructie te geven.

WSNS

Weer Samen Naar School. Samenwerking tussen basisscholen waarbij  ernaar gestreefd wordt om kinderen met (leer)problemen in het regulier onderwijs te houden en niet te verwijzen naar speciale scholen voor basisonderwijs (sbo). Dit is wettelijk geregeld in de wet op het primair onderwijs (wpo).

zelfredzaamheid

Vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen, bijvoorbeeld wassen, aankleden en koken en vermogen om sociaal te kunnen functioneren.

zelfstandigheid

Het vermogen om zonder hulp dagelijkse bezigheden uit te kunnen voeren.

zinloos repetitieve handelingen

Gedrag dat steeds wordt herhaald en geen zichtbare betekenis heeft of schijnbaar nutteloos is, bijvoorbeeld handzwaaien en hoofdschudden.

zintuigstoornissen

Zintuigstoornissen zijn afwijkingen van een zintuigorgaan odf het specifieke hersengedeelte daarbij.

ZMLK

Zeer moeilijk lerende kinderen, ZMLK. Onderwijsniveau in het speciaal onderwijs. ZLMK behoort tot het cluster 3. In deze onderwijsinstellingen wordt onderwijs verzorgd voor kinderen bij wie sprake is van meervoudige, verstandelijke en lichamelijk beperkingen, waardoor zij gewoonlijk niet op het reguliere onderwijs kunnen meekomen. Zijn zij wel in staat zich op het reguliere onderwijs te redden, hebben zij recht op LGF.

ZMOK

ZMOK is een vorm van speciaal onderwijs die bestemd is voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen tussen 5 en 20 jaar. Het onderwijsaanbod is hetzelfde als bij andere scholen, maar aangepast aan de specifieke problemen van de leerlingen.

zwakbegaafdheid

Verstandelijk vermogen dat duidelijk onder het gemiddelde ligt en als belemmering wordt gezien bij aanpassing aan de maatschappij. De IQ ligt tussen 71 en 84.