psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

(Individuele) Begeleiding

Ons aanbod is zeer uiteenlopend en individueel van aard. Aan elke begeleiding liggen overleg en expertise ten grondslag die uiteindelijk een traject bepalen. Onderstaande begeleidingsaspecten maken deel uit van ons aanbod. Deze onderdelen kunnen apart staan of in een traject samengenomen worden. Vaak is er overlap tussen de verschillende gebieden. Deze vorm van begeleiding is in de meeste gevallen begeleiding vanuit een PGB.

Heeft u interesse in de individuele ondersteuning en begeleiding die wij bieden? Neem dan contact met ons op:

Contact opnemen

 

Individuele ondersteuning en begeleiding

De begeleiding is altijd aangepast op de hulpvraag. De invulling van de begeleiding en de verschillende elementen hangt af van de situatie waarin zich de jongere en zijn omgeving bevindt. Ook de frequentie en de intensiteit hangen af van de hulpvraag. De volgende elementen kunnen onderdeel zijn van de begeleiding:

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Voor de één kan zelfredzaamheid betekenen om goed met geld om te leren gaan, voor de andere betekent het een opleiding af te maken. Meestal wordt tijdens de begeleiding één aspect uitgelicht en geoefend, totdat er vooruitgang zichtbaar is, waarna wordt overgegaan op het volgende aspect.

Bevorderen van de sociale zelfredzaamheid

Contact met anderen kan ingewikkeld zijn, vooral met onbekenden. Maar soms is het al lastig om contact aan te gaan en te onderhouden met familieleden, vrienden, en (bekende) mensen in de omgeving. Het vragen naar de weg, vragen om hulp, of mee doen aan een gesprek is dan niet vanzelfsprekend. Samen met de begeleiding kan de jongere bepaalde situaties oefenen en langzamerhand zelfverzekerder worden.

Emotie regulatie

Jongeren kunnen het erg lastig vinden om hun gevoelens de baas te zijn. Vooral in de puberleeftijd is het reguleren van emoties een zware taak. Wanneer een jongere te weinig in staat is om impulsen te beheersen kan dit hem of haar in moeilijke situaties brengen. Hierbij kunnen wij helpen door te leren emoties vroeger te herkennen en andere manieren aan te leren om met bepaalde emoties om te gaan.

Oefenen met en corrigeren van probleemgedrag

Wanneer leerlingen weinig impulsbeheersing hebben, snel opvliegend zijn of moeite hebben met gezag, kan hun gedrag ervoor zorgen dat zij in de problemen komen. Ruzies lopen uit de hand, er worden dingen gezegd of gedaan die beter vermeden hadden kunnen worden, of er worden zelfs stappen tegen de jongeren ondernomen omdat zij ‘te ver’ gaan. Deze situaties worden als voorbeeld genomen om te kijken hoe de situatie was, wat er is gebeurt en wat er anders had moeten lopen. Samen met de begeleiding wordt geoefend om signalen vroeger te herkennen en alternatief gedrag te leren dat helpt om meer controle te bewaren.

Concentratieproblemen

Sommige jongeren vinden het lastig om zich langdurig te concentreren. Met de begeleiding worden technieken geoefend die ervoor zorgen dat de jongeren minder afleidbaar worden en een langere concentratiespanne ontstaat.

Opstellen van een dagbesteding

Wanneer er sprake is van een leerplichtontheffing kan er in overleg met ouders en andere betrokkenen een dagbesteding en/of een dagprogramma opgesteld worden. Hierbij mag naast begeleiding onderwijs ook een rol spelen.

Ritme, structuur en regelmaat aanbrengen

Veel jongeren hebben geen vaste dagindeling. Hierdoor zijn zij zelf niet goed in staat om overzicht te houden. Wij willen helpen om een dagindeling op te stellen die meer houvast biedt voor de jongere. Daardoor wordt de omgeving beter voorspelbaar. Regelmaat en vaste afspraken helpen hierbij. Denk ook aan begeleiding naar vaste afspraken en/of dat begeleiders contact onderhouden met instanties.

Begeleiding bij alledaagse situaties

In het alledaagse leven zijn er tal van situaties die een jongere onoverzichtelijk of stressvol kan vinden. Begeleiding is er dan op gericht om overzicht te (leren) creëren, deze te (leren) behouden en een weg te vinden om de dag op een meer effectieve manier door te komen. Dit helpt ook om meer zelfredzaam te worden.

Begrip bevorderen omtrent de beperking

Het komt vaak voor dat het voor de omgeving niet geheel duidelijk is wat de gevolgen zijn van een beperking of aandoening. Om goed om te kunnen gaan met een beperking en de jongere zo goed mogelijk te steunen is het belangrijk om te weten wat de symptomen en consequenties zijn van een beperking en welke aspecten toegeschreven kunnen worden aan een diagnose of beperking. Daarbij wordt ook gekeken naar de hoeveelheid verantwoordelijkheid die een jongere zelf kan dragen.

Ondersteuning van ouders in de omgang met de cliënt/de situatie

Ook voor ouders is het vaak lastig om met een jongere om te gaan die een sterke eigen wil heeft, maar mogelijk weinig besef van consequenties. Soms helpt het al om opnieuw duidelijke regels op te stellen, soms moet het hele gezien bereid zijn om bepaalde gedragingen aan te passen om de situatie te verbeteren.

Vaak heeft een gezin al een hele lange tijd bepaalde spelregels, waardoor het de gezinsleden niet meer opvalt dat sommige situaties ook op andere manieren benaderd kunnen worden. Om hierbij te helpen onderzoeken wij het systeem en onderzoeken wij hoe gedrag (van de jongere zelf of van zijn omgeving) beïnvloed kan worden om de sfeer en samenhang binnen het ‘systeem gezin’ te herstellen of te vergroten.

Handvatten bieden om te automatiseren en ouders/verzorgers handiger te maken

Als er ‘nieuwe’ gedragingen in een systeem aangebracht worden is het vooral belangrijk om deze te oefenen en te herhalen zodat nieuwe gedragingen een gewoonte kunnen worden.

Wij helpen ouders en de betrokkenen in de omgeving scherp te blijven en zo effectief mogelijk met de situatie om te gaan. We helpen om alert te blijven op het gedrag dat veranderd dient te worden.

Begeleiding van de voortgang bij onderwijs & werk

Voor sommige jongeren is het lastig om aan de eisen van de onderwijsinstelling of de werkplek te voldoen. Wanneer zij zich daar wel op hun plek voelen is het soms nodig om ondersteuning te bieden, zodat de plek behouden kan blijven. Hierbij kan gedacht worden aan contact onderhouden met leidinggevenden of collega’s, taken overzichtelijker maken, of begeleiden bij het uitvoeren van werk, bijvoorbeeld met behulp van een ontwikkelingsplan. Dit gebeurt in overleg met de betrokken personen van de werkplek of onderwijsinstelling.

In stand houden/herstellen van de deelname aan onderwijs of werk

Het kan zijn dat een jongere door een beperking op cognitief niveau, maar ook op gedragsniveau, dreigt uit te vallen met betrekking tot onderwijs of werk. Soms is de situatie al zo ver gevorderd dat er sprake is van een (tijdelijke) leerplichtontheffing. Afhankelijk van de situatie proberen wij de jongere zo goed mogelijk te begeleiden zodat hij of zij op de opleiding mag blijven, in andere gevallen zullen wij proberen de jongere te ondersteunen bij het vinden van de weg terug naar het onderwijs. In de meeste gevallen hebben wij hierbij contact met de onderwijs- of opleidingsinstelling.

Omdat er een langdurig proces aan de ‘verwijdering van onderwijs’ vooraf is gegaan, zijn deze trajecten langdurig van aard.

Sociale Vaardigheden Training (SoVa Training)(*)

Hierbij wordt aandacht besteed aan de omgang met leeftijdgenoten en volwassenen in sociale situaties. Wanneer kinderen of jongeren de ‘ongeschreven’ sociale regels niet goed snappen of beheersen, hebben zij het vaak moeilijk in sociale situaties. Denk bijvoorbeeld aan kinderen en jongeren die hun emoties niet gemakkelijk kunnen beïnvloeden, te snel boos worden, zich gemakkelijk laten overheersen, heel onzeker zijn of juist anderen aansporen tot ongewenst gedrag, niet om kunnen gaan met kritiek of veel moeite hebben met autoriteit.

Door uit te zoeken wat precies lastig is kan samen met de psycholoog bedacht worden op welke gebieden aandacht besteed kan worden om de jongere te helpen, minder last te krijgen van een bepaald gedrag en zich beter te leren voelen in de omgeving.

(*)Deze interventies kunnen mogelijk vanuit de zorgverzekeraar vergoed worden. Informeer bij uw zorgverzekering.