psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Bijles en Remedial Teaching

Wat is bijles?

Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen bij 2LEARN worden aangemeld voor bijles/huiswerkbegeleiding. Zij krijgen ondersteuning bij de vakken waarbij ze uitvallen. Leerlingen die moeite hebben met de (klassieke) talen en/of bètavakken kunnen bij ons terecht. Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in het geven van huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren met dyslexie en dyscalculie. Deze leerstoornissen gaan niet opeens over bij de overgang naar de middelbare school.

Andere middelbare scholieren vinden het lastig om hun huiswerk te plannen. Ze kunnen zich thuis moeilijk concentreren of weten niet hoe ze de stof van bepaalde vakken op een goede manier kunnen leren. Afhankelijk van de situatie en de wensen van de ouders, kan een scholier één of meerdere keren per week door ons individueel begeleid worden. Er wordt geleerd structuur aan te brengen in het eigen werk, door huiswerk goed te plannen en gebruik te maken van de agenda.

Wat is Remedial Teaching?

Onder Remedial Teaching verstaan wij individuele begeleiding die afgestemd is op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Heeft uw kind een leerachterstand of presteert het op school lager dan verwacht, dan kan Remedial Teaching wellicht uitkomst bieden. Ook kinderen met faalangst of andere sociaal-emotionele problematiek kunnen gebaat zijn bij Remedial Teaching. Wij begeleiden kinderen die moeite hebben met één of meerdere schoolvakken, zoals technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, woordenschat en studievaardigheden.

Voor wie is Remedial Teaching een oplossing?

Wij bieden Remedial Teaching aan alle kinderen bij wie de schoolse ontwikkeling niet naar wens verloopt. Hierbij kunt u denken aan:

  • Kinderen met een specifieke leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie.
  • Kinderen met absolute leerachterstanden, dat wil zeggen achterstanden ten opzichte van het gemiddelde niveau van de leeftijdgenoten.
  • Kinderen met relatieve leerachterstanden, dat wil zeggen achterstanden ten opzichte van de (veronderstelde) cognitieve mogelijkheden van uw kind. Uw kind behaalt weliswaar gemiddelde resultaten, maar de indruk bestaat dat uw kind beneden zijn of haar kunnen presteert.
  • Kinderen met sociaal-emotionele problematiek of gedragsproblematiek. Leerachterstanden kunnen (mede)veroorzaakt worden door deze onderliggende problemen. Hier kan tijdens de Remedial Teaching op in worden gespeeld. Remedial Teaching is primair gericht op de schoolse vaardigheden en is geen directe behandeling van sociaal-emotionele problematiek of gedragsproblemen. Voor hulp die hier specifiek op gericht is verwijzen wij u graag naar onze begeleiding vanuit PGB of de basis GGZ.

Werkwijze/begeleidingstraject

Een begeleidingstraject begint met een intakegesprek. Wij inventariseren de leerontwikkeling aan de hand van de informatie van ouders en de verstrekte schoolgegevens. Vaak besluiten ouders in overleg met ons om te starten met een Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO). Met het PDO stellen wij het didactische niveau van de leerling vast wat betreft de relevante schoolvakken, daarnaast letten wij op werkhouding, concentratie en motivatie. Het is mogelijk om naast het PDO ook een psychologisch onderzoek (PO) te laten afnemen. Als u hiervoor kiest, dan brengen wij het intelligentieprofiel en de persoonlijkheidskenmerken van uw kind in kaart. Op basis van alle beschikbare informatie over de leerontwikkeling, leerstijl en eventuele leerproblemen spitsen wij de Remedial Teaching toe op de specifieke onderwijsbehoeften van uw kind. Remedial Teaching vindt doorgaans één of twee keer per week plaats. Een sessie duurt één uur, waarvan 50 minuten les en 10 minuten voor de overdracht naar ouders. Na een vooraf vastgestelde periode van Remedial Teaching-sessies ontvangen de ouders een schriftelijk evaluatieverslag. Het vervolg van de Remedial Teaching wordt op basis van de evaluatie vormgegeven.

Klik op onderstaande button om uw kind aan te melden voor bijles of remedial teaching:

Aanmelden Bijles/RT

 

Aanmelding & Kosten

Als u zich online of telefonisch aanmeldt wordt u teruggebeld voor het inplannen van een intakegesprek. Samen met ouders wordt tijdens het intakegesprek in kaart gebracht welke ondersteuning gewenst wordt en welke doelen behaald dienen te worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele problematiek.

Bijles of remedial teaching bieden wij aan in abonnementsvorm. Eén vast uur in de week kost € 210 per maand.